دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع پوشش دایره‌ای

تابع پوشش دایره‌ای
circular coverage function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع پوشش دایره‌ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ