دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی continuous frequency function

continuous frequency function
تابع فراوانی پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی continuous frequency function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی