دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع متقارن ، تابع زوج

تابع متقارن ، تابع زوج
sunchronic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع متقارن ، تابع زوج و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ