دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی period of a function

period of a function
دوره ی تناوب یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی period of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی