دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع وابسته ، تابع غیرمستقل

تابع وابسته ، تابع غیرمستقل
dependent function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع وابسته ، تابع غیرمستقل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ