دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی conditional distribution function

conditional distribution function
تابع توزیع شرطی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی conditional distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی