دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی strictly convex function

strictly convex function
تابع کاملا محدب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی strictly convex function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی