دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی simple analytic function

simple analytic function
تابع تحلیلی تک ارز
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی simple analytic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی