دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع همساز دوگانه

تابع همساز دوگانه
biharmonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع همساز دوگانه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ