دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی riemann integrable function

riemann integrable function
تابع انتگرال پذیر ریمانی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی riemann integrable function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی