دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مختصات ، تابع مختصی

تابع مختصات ، تابع مختصی
coordinate function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مختصات ، تابع مختصی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ