دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی joint distribution function

joint distribution function
تابع توزیع توأم ، تابع پخش توأم ، تابع توزیع توام
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی joint distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی