دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گاما ، انتگرال نوع دوم اویلر

تابع گاما ، انتگرال نوع دوم اویلر
gamma function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گاما ، انتگرال نوع دوم اویلر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ