دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چگالی احتمال فوق هندسی

تابع چگالی احتمال فوق هندسی
hyperexponential probability density function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چگالی احتمال فوق هندسی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ