دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ساده ی دوره ای

تابع ساده ی دوره ای
simply periodic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ساده ی دوره ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ