دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی distribution function

distribution function
تابع توزیع ، تابع پخش ، تابع بخش ، تابعی توزیعی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی