دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای برد یک تابع ، تابع برد تابع ، ناحیه ی مقادیر

برد یک تابع ، تابع برد تابع ، ناحیه ی مقادیر
range of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی برد یک تابع ، تابع برد تابع ، ناحیه ی مقادیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ