دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی identity function

identity function
تابع همانی ، نگاشت همانی ، تابع بی اثر
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی identity function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی