دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع جبری گویا ، کسر جبری گویا ، تابع جبری منطق

تابع جبری گویا ، کسر جبری گویا ، تابع جبری منطق
rational algebraic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع جبری گویا ، کسر جبری گویا ، تابع جبری منطق و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ