دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی point of discontinuity of a function

point of discontinuity of a function
نقطه ی ناپیوستگی یک تابع ، نقطه ی انفصال یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی point of discontinuity of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی