دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی real analytic function

real analytic function
تابع تحلیلی حقیقی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی real analytic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی