دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی statistical decision function

statistical decision function
تابع تصمیم آماری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی statistical decision function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی