دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع وَ عملی در جبر منطقی روی گزاره های P ، Q و R به

تابع وَ عملی در جبر منطقی روی گزاره های P ، Q و R به نحوی که عمل درست است اگر همه گزاره های P ، Q ، R و صادق باشند ، و غلط است اگر دست کم یک گزاره کاذب باشد
and function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع وَ عملی در جبر منطقی روی گزاره های P ، Q و R به نحوی که عمل درست است اگر همه گزاره های P ، Q ، و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ