دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی real exponential function

real exponential function
تابع نمایی حقیقی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی real exponential function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی