دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی point valued function

point valued function
تابع برداری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی point valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی