دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع شرطی

تابع توزیع شرطی
conditional distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع شرطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ