دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع غیر افزایشی

تابع غیر افزایشی
non increasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع غیر افزایشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ