دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی complex exponential function

complex exponential function
تابع نمایی مختلط
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی complex exponential function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی