دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع قدر مطلق

تابع قدر مطلق
absolute value function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع قدر مطلق و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ