دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع به طور نمایی صعودی

تابع به طور نمایی صعودی
exponentially increasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع به طور نمایی صعودی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ