دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مطلقاَ پیوسته ، تابع مطلقا پیوسته

تابع مطلقاَ پیوسته ، تابع مطلقا پیوسته
absolutely continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مطلقاَ پیوسته ، تابع مطلقا پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ