دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مشتق پذیر پیوسته ، تابع به طور پیوسته مشتق پذیر ،

تابع مشتق پذیر پیوسته ، تابع به طور پیوسته مشتق پذیر ، تابع پیوسته مشتقپذیر
continuously differentiable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مشتق پذیر پیوسته ، تابع به طور پیوسته مشتق پذیر ، تابع پیوسته مشتقپذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ