دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی canonical function

canonical function
تابع متعارفی ، تابع کانونی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی canonical function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی