دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گامای ناقص ، تابع گامای ناتمام

تابع گامای ناقص ، تابع گامای ناتمام
incomplete gamma function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گامای ناقص ، تابع گامای ناتمام و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ