دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تمرکز متوسط

تابع تمرکز متوسط
mean concentration function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تمرکز متوسط و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ