دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تغییرات کل

تابع تغییرات کل
total variation function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تغییرات کل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ