دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای ناآگاهندگی تابع درستنمایی

ناآگاهندگی تابع درستنمایی
uninformativeness of a likelihood function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی ناآگاهندگی تابع درستنمایی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ