دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی single valued function

single valued function
تابع یک مقداری ، تابع تک مقداری ، تابع همانی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی single valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی