دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی elementary symmetric function

elementary symmetric function
تابع متقارن ابتدایی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی elementary symmetric function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی