دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی real valued function

real valued function
تابع حقیقی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی real valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی