دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی average of a function

average of a function
متوسط یک تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی average of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی