دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ضربه ای ، تابع ضربه

تابع ضربه ای ، تابع ضربه
impulse function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ضربه ای ، تابع ضربه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ