دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی Composition function

Composition function
تابع مرکب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی Composition function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی