دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع معکوس مثلثاتی

تابع معکوس مثلثاتی
trigonometric inverse function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع معکوس مثلثاتی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ