دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای خم نمایش تغییرات تابع

خم نمایش تغییرات تابع
representative curve of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی خم نمایش تغییرات تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ