دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای دامنه ی یک تابع

دامنه ی یک تابع
domain of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی دامنه ی یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ