دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای اکسترمم نسبی تابع

اکسترمم نسبی تابع
relative extremum of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی اکسترمم نسبی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ