دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای گرادیان تابع

گرادیان تابع
gradient of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی گرادیان تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ