دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چندجمله ای حقیقی

تابع چندجمله ای حقیقی
real polynomial function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چندجمله ای حقیقی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ