دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کران دار

تابع کران دار
banded function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کران دار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ